Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby II


CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002331

Realizace: 1.12.2016 – 30.11.2018

Celkové způsobilé náklady projektu: 4 310 915 Kč

V projektu byly realizovány vzdělávací aktivity Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
akreditovaný MPSV v rozsahu 170 vyuč. hodin (30 hodin praxe) a dva 8 hodinové motivační semináře
Chci zpět do práce a dále externě realizovaný kurz Asistent pedagoga. Námi realizované vzdělávací
aktivity byly hodnoceny z hlediska obsahu a odborné úrovně lektorů dotazníkovým šetřením a
individuálními rozhovory s posluchači i lektory. Evaluací výsledků těchto šetření bylo zjištěno, že kurz
splňoval vysokou měrou očekávání účastníků (ve 100% odpovědí). Absolventi ocenili zejména
odbornou úroveň i přístup lektorů, srozumitelnost přednášených témat a zároveň i umožnění
praktického vhledu do problematiky v rámci návštěv a hospitací ve speciálních zařízeních a výkonu
praxe. Z individuálních rozhovorů s účastníky vyplynulo, že volba témat motivačních seminářů
(poznání sebe a svých silných a slabých stránek, sebeprezentaci, budování zdravého sebevědomí,
přípravu na pracovní pohovor a udržení si zaměstnání) byla jak po stránce vhodnosti volby k jejich
využití v praktickém životě, tak po stránce výkonu a přístupu lektora hodnocena velmi kladně. U 80 %
účastníků vzdělávacích akcí byl zjištěn zájem o účast v dalším vzdělávání. Všechny projektem
podpořené osoby hodnotily svou účast v projektu pozitivně.

 

logo-opz-barevne