Cesta k zaměstnání v oblasti péče o handicapované osoby III


CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012335
Posláním projektu je pomoci nalézt pracovní uplatnění těm osobám, kterým se nedaří nalézt práci z důvodu dlouhodobé pracovní absence, ztráty předchozí kvalifikace, malé flexibility a dalších nevýhod či
omezení vyplývajících z povinností spojených s péčí o dítě nebo dospělého člověka se zdravotním postižením.

Doba realizace projektu 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Cílová skupina: Projekt je určen osobám pečujícím o zdravotně postižené osoby s trvalým bydlištěm mimo hlavní město Prahu, které jsou neaktivní (tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod) nebo evidované na ÚP jako uchazeči o práci.
Jedná se o osoby pečující o zdravotně znevýhodněné děti mladší 15 let a osoby pečující o příjemce příspěvku na péči II.-IV. stupně.

Aktivity projektu:

Individuální pracovní a sociální poradenství, motivační a doplňkové semináře
S každým účastníkem projektu bude sestaven individuální plán podpory, poskytnuté v rámci projektu, dle jeho možností a potřeb. Účastníkům projektu budou nabídnuty dva jednodenní semináře. Jeden se zaměřením na sladění práce, péče o závislou osobu a práva pečujících. Druhý se bude týkat sebeprezentace, přípravy na vstupní pracovní pohovor, apod. Aktivita bude probíhat po celou dobu trvání
projektu. Účastníci mohou absolvovat další kurzy k doplnění kompetencí pro výkon práce, např. autoškola.

Kvalifikační kurzy „Pracovník v sociálních službách“ a „Asistent pedagoga“
Účastníci projektu absolvují akreditované kvalifikační kurzy pro pracovní pozice „pracovník v sociálních službách“ nebo „asistent pedagoga“, dle svého budoucího pracovního zařazení. Termín a místo kurzu si účastník zvolí sám. Aktivita bude probíhat v roce 2020. Bude kvalifikováno cca 30 osob.

Zprostředkování zaměstnání
Cílem projektu je umístění účastníků projektu na udržitelná pracovní místa na pozicích Pracovník v sociálních službách nebo Asistent pedagoga. Za tímto účelem bude účastníkům poskytováno
poradenství a podpora při hledání pracovního místa, komunikace se zaměstnavateli a zprostředkování pracovních míst. Bude podpořeno cca 10 osob na 0,2 až 0,7 úvazku na max. 12 měsíců.

Aktivity projektu budou poskytovány bezplatně, včetně úhrady cestovného a ubytování. Účastníkům projektu je možné nabídnout příspěvek na zajištění péče o závislou osobu v době konání aktivit projektu.


V případě Vašeho zájmu o účast v projektu vyplňte kontaktní formulář https://forms.gle/Q8xJpDw2CQpmnkLb7

Případné dotazy zasílejte na mail m.smolikova@arpzpd.cz