Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Metodické a organizační zajištění volnočasových aktivit

pro děti a mládež se zdravotním postižením

včetně vzdělávání vedoucích

Realizace celoročních strukturovaných volnočasových aktivit a táborů přizpůsobených potřebám a možnostem dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, včetně dětí a mladých lidí s těžkým kombinovaným postižením, jiným znevýhodněním i dětí a mladých lidí bez zdravotního postižení či znevýhodnění, rozvoj životních kompetencí,vzájemné poznávání a sbližování, podpora orientace ke zdravému životnímu stylu,odstraňování bariér, přístup k aktivitám běžným zdravé populaci. Vzdělávání vedoucích a pracovníků zajišťujících projektové aktivity.

Hlavním cílem projektu je přispět k překonávání bariér v přístupu dětí a mladých lidí se zdravotním postižením k volnočasovým a táborovým aktivitám a umožnit znevýhodněným dětem a mladým lidem účast na vhodně strukturovaných táborových aktivitách které jsou vyvrcholením jejich pravidelné celoroční volnočasové činnosti v klubu. Projekt jim umožní aktivní zapojení do těchto aktivit, poznat nové kamarády mezi vrstevníky s i bez zdravotního postižení, přispět k většímu porozumění mezi mladou generací, rozvíjet její aktivní životní postoje, pozitivní zájmy, sociální dovednosti, zprostředkovat nové poznatky. V rámci projektu budou uskutečněny pobytové prázdninové tábory se stálou základnou, stanové, putovní kombinované s cyklistikou, vodácké tábory, zimní tábory lyžařské. Předpoklad je realizovat 14 prázdninových táborů se specificky strukturovaným programem, který vychází vstříc speciálním potřebám dětí a mládeže se závažným zdravotním postižením a umožňuje plnohodnotné zapojení též jejich zdravých vrstevníků, celkem pro cca 390 účastníků. Táborové pobyty zajišťují regionální kluby Asociace a Poradenské centrum Asociace se sídlem v Praze. Volnočasové aktivity probíhají po celý rok v klubech.

 

 

V roce 2017 podpořilo MŠMT tento projekt částkou 750 000,-Kč.

Pořádané letní tábory: Tábory 2017