Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Volnočasové a táborové aktivity

dětí a mládeže se zdravotním postižením

Projekt zahrnuje 5 dílčích cílů, které propojuje záměr zlepšit přístup zdravotně postižených dětí a mladých lidí k aktivitám běžným pro jejich zdravé vrstevníky, podpořit jejich aktivní životní styl.
Prvním cílem je pořádání zájmových kroužků a aktivní zapojování dětí a mládeže se zdravotním postižením i intaktních účastníků do celoročních zájmových aktivit. Předpoklad je zapojení 100 dětí/mládeže do celoroční činnosti v 8 – 10 kroužcích.

Druhý cíl je realizace táborů pro děti a mládež se zdravotním postižením i zdravých se strukturovaným programem a organizací, které umožňují aktivní participaci všech účastníků. Záměr je uspořádat 6 – 7 táborových pobytů pro ca 150 účastníků. Náplň aktivit obou dílčích cílů směřuje k osvojování a prohlubování znalostí a dovedností účastníků, k rozvoji sociálních vztahů, komunikace, tvořivosti, pohybu, ochraně přírody, orientaci ke zdravému stylu života. Aktivity přizpůsobené možnostem a potřebám účastníků jsou vedeny odborníky z řad dobrovolníků vyškolených v oblasti práce s dětmi a mládeží.

Třetím cílem je uspořádání celostátního víkendového setkání dětí a mládeže se zdravotním postižením Asociace a jejich přátel z řad veřejnosti pro ca 80-200 účastníků. Záměrem je obrátit pozornost k významu aktivního trávení volného času, pohybu a sportu, prezentovat výsledky práce dětí v kroužcích Asociace, sdílet příklady dobré praxe regionálních klubů z práce s dětmi a mládeží v jejich volném čase, sdílet hodnoty, na kterých je založena činnost Asociace ve prospěch kvality života dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, ve prospěch porozumění a sbližování všech lidí ve společnosti.

Čtvrtým dílčím cílem projektu je zajištění vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží Asociace v aktuálních tématech.

Pátý cíl se týká podpory ústředí spolku.

V roce 2021 podpořilo MŠMT tento projekt částkou 650 000,-Kč.

Celostátní setkání členů Asociace „Tvoříme a sportujeme“