Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Volnočasové a táborové aktivity

dětí a mládeže se zdravotním postižením

Hlavním cílem projektu je přispět k podpoře zapojení dětí a mladých lidí s omezenými příležitostmi do táborových a volnočasových aktivit a přispět k odstraňování bariér v přístupu dětí a mládeže se zdravotním postižením do aktivit běžných pro jejich zdravé vrstevníky. Cílem projektu je umožnit 100 dětem a mládeži se zdravotním postižením i intaktním účast v celoročních volnočasových aktivitách přizpůsobených jejich možnostem a potřebám a vedených odborníky z řad dobrovolných pracovníků vyškolených v oblasti práce s dětmi a mladými lidmi se zdravotním postižením. Předpoklad je zorganizovat 8 celoročně provozovaných kroužků se zaměřením na rozvoj tvořivosti, zdravého životního stylu, praktické životní dovednosti, sport. Kroužky organizují regionální kluby Asociace Dalším dílčím cílem projektu je umožnit ca 150 dětem a mládeži účast na táborech, které naplňují strukturovaný program odpovídající potřebám a možnostem účastníků se zdravotním postižením i bez zdravotního postižení pod vedením týmu vedoucích proškolených v oblasti práce s dětmi a mládeží se zdravotním postižením, v případě hlavních vedoucích splňujících požadovaná odborná kritéria. Předpoklad projektu je zorganizovat 6 táborů, z toho 5 táborů letních, se stálou základnou, cyklistické, putovní, vodácké, jeden tábor v průběhu jarních prázdnin. Dalším dílčím cílem projektu je realizovat podle standardního vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT školení hlavních vedoucích pro 10 účastníků, a rozšířit tak databázi hlavních vedoucích táborů pro potřeby Asociace a ostatních zájemců.

V roce 2019 podpořilo MŠMT tento projekt částkou 492 500,-Kč.

 

Letní tábory 2019