Úřad vlády ČR


Důležité je nebýt sám

Obecným cílem projektu je podpořit činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. (dále jen Asociace) tak, aby mohla co nejlépe naplňovat své celostátní poslání, tj. hájit práva dětí se ZP a jejich rodin, podporovat jejich nezávislý a plnohodnotný život, prosazovat ve státní politice a legislativě jejich potřeby a napomáhat porozumění mezi lidmi.
Dílčí cíle:
Zvyšování důvěryhodné a odborné informovanosti členů a pracovníků Asociace v otázkách týkajících se osob se zdravotním postižením – zejména v oblasti vzdělávání dětí a žáků se ZP, sociálně právní problematiky, příp. zdravotnické a pracovně právní problematiky.
Podpora dalšího vzdělávání členů Asociace týkajícího v oblasti problematiky zdravotního postižení a jeho dopadu na život v rodině a společnosti.
Aktivizace a poučené zapojování členů a pracovníků Asociace do života jak v rámci komunity ZP, tak majoritní společnosti .
Podpora účinnosti informačního systému uvnitř organizace i směrem k veřejnosti tvorbou a editací webových stránek a vydáváním informačních a metodických materiálů.
Prostřednictvím osvětových a prezentačních akcí propagovat problematiku zdravotního postižení na veřejnosti a ukazovat to, co se nám za více než 20 let existence již podařilo.

V roce 2019 byl ÚV tento projekt podpořen částkou 242 772,-Kč.