Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR


Základní a odborné sociální poradenství pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem

Poradenské služby poskytované naším sdružením s celorepublikovou působností vycházejí z potřeb klientů, mají komplexní charakter a představují podporu sociální soudržnosti rodiny, podporu budování nezávislého a aktivního života rodin s dítětem se zdravotním postižením na národní úrovni. Stálý kontakt s jednotlivými regionálními kluby v oblasti sociálního poradenství, umožňuje Asociaci zpětnou vazbu při  připomínkování a iniciování změn obecně platných právních předpisů, týkajících se této problematiky. Odborné poradenství zahrnuje komplexní okruh poradenských služeb poskytovaných rodinám s dítětem se zdravotním postižením. Služby zahrnují poradenství v oblasti sociálního práva, poradenství  týkající se kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, a poradenství v oblasti výběru vzdělávací dráhy a profesní orientace osob se zdravotním postižením, s ohledem na jejich pracovní uplatnění. Služba umožňuje klientům získat potřebné informace z jednoho zdroje a na profesionální úrovni, neboť sociální poradenské služby v dotčených oblastech jsou poskytovány kvalifikovanými odborníky.

Asociace poskytuje služby odborného sociálního poradenství na základě registrace vydané Magistrátem hl. m. Prahy dne 10. 9. 2007.

Sociální poradenství zahrnuje službu základního a odborného poradenství, které poskytuje Poradenské centrum Praha. Součástí služby je i pravidelné vydávání  měsíčního zpravodaje, který je určen  pro regionální kluby Asociace a pro jejich členy.

Sídlo Poradenského centra je ve 2. patře bezbariérové budovy sídla Asociace v ČR, Karlínské nám.12, Praha 8

Bc. Daniela Jeníčková, sociální pracovník
e-mail: d.jenickova@arpzpd.cz
telefon: 724 193 409

PaedDr.Zuzana Kaprová, speciální pedagog
e-mail: z.kaprova@arpzpd.cz
telefon: 608 146 556

Bc. Martina Smolíková, ředitelka
e-mail: m.smolikova@arpzpd.cz
telefon: 224 817 393

Cílovou skupinu tvoří rodiny se zdravotně postiženými dětmi, další osoby pečující o zdravotně postižené dítě, mladí lidé se zdravotním postižením, popř.  další osoby nebo instituce, které poskytují pomoc zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám a další zájemci z řad laické i odborné veřejnosti.

Poradenské centrum poskytuje rovněž metodickou a expertní pomoc jednotlivým regionálním klubům Asociace, které samy zajišťují odborné sociální poradenství. Poradenské centrum pomáhá regionálním klubům Asociace řešit složité případy a zajišťuje vzdělávání sociálních poradců pracujících v klubech.

V roce 2024 naši sociální službu odborné sociální poradenství podpořilo MPSV jako celostátní a nadregionální službu  částkou  307 000,-Kč.