Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Zájmové a táborové aktivity dětí a mládeže se zdravotním postižením

Hlavním cílem projektu je rozšířit možnosti aktivního zapojení dětí a mládeže se zdravotním postižením do zájmové a táborové činnosti, přispět ke snížení negativních dopadů pandemie COVID 19, posilovat a sdílet hodnoty, na kterých je založena činnost Asociace ve prospěch kvality života dětí a mladých lidí se zdravotním postižením a ve prospěch porozumění a sbližování všech lidí ve společnosti. Aktivity projektu podporují osvojování a prohlubování znalostí a dovedností zapojených účastníků, rozvíjejí jejich kompetence pro život, tvořivost, pohyb, jsou orientovány na zájem o zdravý životní styl a ochranu přírody, cílí na podporu kompetencí dobrovolných pracovníků Asociace v oblasti práce s dětmi a mládeží se zdravotním postižením.

Projekt zahrnuje 4 dílčí provázané cíle:

  1. Pořádání zájmových kroužků a zapojování dětí a mládeže se zdravotním postižením i intaktních účastníků do celoroční zájmové činnosti. Předpoklad je zapojení ca 100 dětí/mládeže v 6 – 7 kroužcích.
  2. Realizace táborů pro děti a mládež se zdravotním postižením i zdravých. Záměr je uspořádat 3 táborové pobyty pro ca 58 účastníků.
  3. Uspořádání 10 – 15 specifických socializačně vzdělávacích setkání jedno i vícedenních pro ca 200 dětí a mládeže a přispět k snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 na školní výuku a pravidelné možnosti vzdělávání a setkávání dětí a mládeže se zdravotním postižením.
  4. Vzdělávání ca 80- 100 dobrovolných pracovníků v Asociaci k získání/prohloubení znalostí a dovedností pro práci s dětmi a mládeží se zdravotním postižením v jejich volném čase.

V roce 2022 podpořilo MŠMT tento projekt částkou 689 850,-Kč.