Kdo jsme


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. je otevřeným, nepolitickým spolkem s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů (pobočných spolků) sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Asociace byla založena v roce 1991 a navázala na dlouholetou práci Komise rodičů tělesně postižených dětí. Registrace Asociace byla provedena u Ministerstva vnitra 23.7. 1991 a jejím ústředním sídlem je Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8-Karlín. Statutárním orgánem je Republikový výbor. Jménem statutárního orgánu jedná předseda RV nebo ředitel Asociace.

Nejvyšším orgánem Asociace je valná hromada,složená z volených delegátů klubů. Valná hromada určuje koncepci činnosti a rozvoje Asociace, odvolává a volí Republikový výbor ARPZPD v ČR a Republikovou kontrolní komisi ARPZPD v ČR. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, která schvaluje veškerou činnost klubu, volí a odvolává výbor klubu Asociace a kontrolní komisi klubu Asociace.

V rámci činnosti celé Asociace nabízíme:

– pomoc při řešení složitých životních situací

– základní a odborné sociální poradenství

– bohatou klubovou a zájmovou činnost

– sociální služby

– rekondiční, psychorehabilitační a integrační pobyty pro zdravotně postižené děti a jejich rodiče

– rehabilitační cvičení a plavání

– vzdělávací kurzy a odborné semináře

– akreditované školení pro vedoucí táborů a rekondičních pobytů zdravotně postižených dětí a mládeže

– vydávání publikačních a informačních materiálů zabývajících se problematikou zdravotně postižených dětí

– pořádání motivačních pobytů pro rodiny se zdravotně postiženým dítětem

– prázdninové tábory

Jak jsme financováni:

Na odbornou činnost, sociální služby i vzdělávací aktivity nám poskytuje finanční podporu stát v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Úřadu vlády ČR. Dalšími finančními zdroji, které nám umožňují uskutečňovat naše záměry, jsou prostředky Evropského sociálního fondu a EHP fondy z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Nadace Konto Bariéry, Fond pro NNO, NROS, Skupina ČEZ a Nadace ČEZ, a další.

Bez příspěvků samotných rodičů zdravotně postižených dětí a příspěvků od sponzorů bychom ale mnoho důležitých činností nemohli uskutečnit. Ceny vzdělávacích aktivit, pobytových akcí a dalších činností pro členy Asociace se snažíme udržovat v dostupné výši s ohledem na ztížené podmínky rodin se zdravotně postiženým dítětem. Proto vítáme jakoukoliv pomoc ze strany veřejnosti i podnikatelských subjektů. Za  tuto pomoc jménem dětí a mládeže se zdravotním postižením a jejich rodin dárcům předem děkujeme.

Účetní závěrka Asociace je spolu s ostatními povinnými dokumenty ukládána do Sbírky listin u Městského soudu v Praze.